Zmena zdravotnej poisťovne

31.08.2015 07:39

UDZS, Bratislava, august 2015

Poistenec môže zmeniť zdravotnú poisťovňu /ZP/ vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. ZP mohla prijať len prihlášku, ktorá splnila všetky zákonom stanovené náležitosti a podal ju poistenec alebo zákonný zástupca.

Prihlášku možno podať iba v jednej ZP.

Poistenec, ktorý si podal prihlášku na zmenu ZP a svoje rozhodnutie zmenil, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku v lehote do 30. septembra kalendárneho roka bez uvedenia dôvodu. Späťvzatie musí byť podané písomne v ZP, ktorej bola doručená prihláška. ZP musí žiadateľovi vyhovieť.

Ak poistenci nepodali prihlášku na zmenu ZP a zistia, že boli prepoistení, musia podať podnet v ZP, ktorá im preukaz poistenca vydala.
Ak poistenec požiadal o stornovanie prihlášky, pretože žiadnu nepodával a ZP jeho žiadosti nevyhovie, môže sa obrátiť na úrad, ktorý postup ZP preverí. V takomto prípade je potrebná úzka spolupráca poistenca s úradom. V záujme rýchlejšieho prešetrenia však odporúčame poistencom najprv kontaktovať ich novú ZP.

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode