V Prievidzi bude materská škola pre zdravotne znevýhodnené deti

25.03.2016 09:09

Prievidza 24. marca (TASR)

Od 1. septembra tohto roka vznikne v Prievidzi materská škola (MŠ) pre deti so zdravotným znevýhodnením. MŠ s dvoma triedami bude organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Trenčín a bude sídliť v priestoroch MŠ na Športovej ulici. Informatívny materiál o jej zriadení vzali na vedomie na svojom rokovaní tento týždeň aj prievidzskí mestskí poslanci. 

Zriadeniu predchádzali rokovania na úrovni mesta, internátnej školy a jej zriaďovateľa. Voľné priestory v MŠ na Športovej ulici ponúklo mesto Spojenej škole internátnej na základe jej žiadosti, keďže tá nedisponovala vhodnými priestormi na zriadenie tried špeciálnej MŠ. "Materiál bol predkladaný na základe skutočnosti, že v meste Prievidza v minulom roku ostalo nevybavených 12 žiadostí rodičov o umiestnenie detí do takého typu špeciálnej triedy materskej školy z dôvodu zdravotného znevýhodnenia. Z toho bolo šesť detí s trvalým pobytom v Prievidzi," ozrejmila vedúca Odboru školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi Vlasta Miklasová. 

Dvojica tried špeciálnej MŠ bude mať kapacitu 16 detí, v jednej z nich bude zabezpečená poldenná, v druhej celodenná starostlivosť. Stravovanie žiakov zabezpečí školská jedáleň pri MŠ na Športovej ulici. 

Mesto Prievidza je zriaďovateľom aj špeciálnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktorá sídli v MŠ Clementisova. Navštevuje ju v súčasnosti osem detí, z nich tri skončia školskú dochádzku v júni tohto roka. Jej zrušenie nie je v budúcnosti vylúčené. "Myslím si, že je ešte predčasné o tom rozprávať. A to z toho dôvodu, že v minulom roku mesto v priestoroch Materskej školy na Clementisovej nemalo umiestnených 16 detí, pričom boli bez zdravotného znevýhodnenia. Uvidíme, ako dopadne zápis detí do materských škôl v máji tohto roka a po tomto termíne na základe novej skutočnosti budeme rozmýšľať aj o tejto alternatíve," poznamenala Miklasová. Podľa jej ďalších slov je samospráva toho názoru, že takýto typ špeciálnej materskej školy by mal patriť jednému zriaďovateľovi, kde by bolo jednotné pôsobenie v školskom výchovno-vzdelávacom procese a zároveň by bolo aj jednotné pôsobenie pedagógov na deti so zdravotným znevýhodnením. 

V priestoroch MŠ na Športovej ulici sídli aj Materské centrum Slniečko, ktoré sa bude na základe zriadenia špeciálnych tried sťahovať do iných priestorov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podľa Miklasovej by sa malo pravdepodobne presťahovať do priestorov základnej školy na ulici Malonecpalská. 

Zriadenie materskej školy odsúhlasilo Okresnému úradu Trenčín aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré ho zaradilo do siete škôl a školských zariadení. Mestské zastupiteľstvo tento týždeň odsúhlasilo aj nájom tried pre internátnu školu, a to vo výške jedného eura za rok. 

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode