Postup pri zmene lekára

01.09.2015 07:47

Zdroj: www.slovensko.sk

Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí s poskytovateľom.

Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov, jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi.

Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak

  • by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
  • osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo
  • poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať (tento dôvod sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu).


Dôvod ustanovený v bode 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode poskytovateľa ambulantnej starostlivosti. Bližšie informácie o zdravotných obvodoch nájdete a agende: Zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Praktická rada: Zavedením zdravotných obvodov sa má pacientom garantovať, že ich (na základe uzatvorenej dohody) ošetrí ich obvodný lekár.

Ak poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z ustanovených dôvodov, príslušný samosprávny kraj preverí tieto skutočnosti na podnet osoby a bezodkladne určí, ktorý poskytovateľ s ňou uzatvorí takúto dohodu. Ak zistí, že odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nebolo opodstatnené, môže určiť aj poskytovateľa, ktorý návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odmietol. Poskytovateľ sa podľa možností určí tak, aby bol čo najmenej vzdialený od bydliska alebo pracoviska osoby. Rozhodnutie lekára samosprávneho kraja je poskytovateľ povinný rešpektovať.

Odmietnutím návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je dotknuté právo osoby na poskytnutie neodkladnej starostlivosti.

Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody z dôvodov uvedených v bode 1 a 2. Osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje - pacient, môže odstúpiť od dohody aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu.

Praktická rada: Zmeniť lekára môžete len po uplynutí 6 mesiacov po tom, čo ste podpísali zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká

  • smrťou osoby,
  • smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo
  • po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.


Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Späť

Kontakt

Únia pomoci a podpory zdravia
IČO: 36061263

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode